Aktualności

Szanowni Państwo,

Przypominamy o zbliżającym się terminie rozliczenia:

  1. Wsparcia pomostowego (po 3 miesiącach prowadzenia działalności),
  2. Wsparcia na rozpoczęcie działalności (po 4 miesiącach od podpisania umowy)

Prosimy o dostarczenie do biura projektu wypełnionej tabeli rozliczającej wsparcie pomostowe do dnia 9 sierpnia 2019r., natomiast oświadczenie  o wydatkowaniu środków zgodnie z biznesplanem proszę dostarczyć do biura do 30 sierpnia 2019r. Prosimy o uprzednie umówienie terminu i godziny.

Rozliczenie wsparcia pomostowego

W zakładce dokumentacja załączamy tabelę do rozliczenia wsparcia pomostowego. Proszę pamiętać, że wydatki rozliczane muszą być zgodne z tabelą H. Zestawienie wydatków w biznesplanie. Rozliczenia wsparcia pomostowego należy składać co 3 miesiące.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy wyniki oceny biznesplanów, zaakceptowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w dniu 24.04.2019 roku. Wyniki są oficjalne i ostateczne, tj. nie przysługuje już od nich odwołanie.

Na liście, obok osób wcześniej rekomendowanych do otrzymania wsparcia uwzględniono osoby, które zostały Beneficjentami Pomocy po odwołaniach. Przedstawiamy również listy rezerwowych. Osoby te mogą zostać Beneficjentami w projekcie w przypadku rezygnacji kogoś z list rankingowych.

Osobom, które dostały wsparcie w projekcie serdecznie gratulujemy! Osobom, którym tym razem się nie udało, życzymy powodzenia w pozostałych projektach i dziękujemy za udział w projekcie.

Podczas podpisywania umów będziemy informować indywidualnie o zmianach w biznesplanach, które muszą wykonać niektórzy beneficjenci projektu.

Prosimy o przybycie na uzgodniony termin do biura projektu z uruchomioną działalnością gospodarczą (weryfikowany będzie wpis do CEIDG, który prosimy wydrukować) oraz z założonym rachunkiem bankowym (prosimy więc o przyniesienie umowy z bankiem lub zaświadczenia  o założonym rachunku firmowym [preferowane] lub wydzielonym subkoncie). Osoby, które mogą już podpisać umowę, zapraszamy do zgłaszania za pośrednictwem maila na biuro@ekologicznybiznes.eu

Poręczenia będą podpisywane w ciągu 14 dni od podpisania umowy (lub w dniu podpisania umowy, jeśli ktoś ma już poręczycieli).

Wszyscy beneficjenci muszą mieć zarejestrowaną i rozpoczętą działalność gospodarczą do dnia 30.04.2019 włącznie (najpóźniejszy termin). Prosimy zatem zakładać wpisy w CEIDG.

Nieformalne wyniki oceny biznesplanów

Szanowni Państwo,

Publikujemy wyniki oceny biznesplanów. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem osoby na liście rezerwowej mają prawo do złożenia odwołania w terminie od 02.04 do 08.04.2019r.  Odwołania należy złożyć w biurze projektu w godzinach 11-15 lub wysłać pocztą czy kurierem (odwołanie musi być podpisane).

Osobom, które rekomendowane zostały do uzyskania wsparcia serdecznie gratulujemy! Prosimy jednak pamiętać, że do czasu zaakceptowania wyników przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, niniejsze wyniki są ocenami nieformalnymi.

Prosimy o nierejestrowanie działalności gospodarczej przed ostatecznie zaakceptowana listą przez WUP w Łodzi.

Nabór biznesplanów

Szanowni Państwo, w zakładce dokumenty opublikowaliśmy zaakceptowany przez Wojewódzki Urząd Pracy regulamin przyznawania wsparcia finansowego wraz z załącznikami.  Nabór biznesplanów rozpocznie się 14 marca i potrwa do 20 marca 2019 roku.

Informujemy jednocześnie, że mogą się Państwo ubiegać o zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem czy osobą zależną podczas doradztwa w trakcie przygotowywania biznesplanu.  Wnioski o refundacje znajdują znajdują się w zakładce dokumenty.

Wnioski o refundację kosztów opieki podczas szkoleń oraz dojazdu na szkolenia
są już dostępne w zakładce dokumentacja.

Informujemy, że wnioski o zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dzieckiem czy osobą zależną przyjmujemy do dnia 15 lutego 2019r. Liczy się data wpływu do biura podpisanego i kompletnego wniosku. Do wniosku proszę załączyć dokument potwierdzający koszt dojazdu na wybranej trasie (bilet, screen, elektroniczny bilet itp.), w przypadku zwrotu za opiekę dokument potwierdzający poniesienie kosztu (umowa, faktura itp.). Uwaga zwroty będą realizowane do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel w projekcie.

Przedstawiamy listę rankingową zaakceptowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

Harmonogram szkoleń.

W ramach wsparcia będą Państwo mogli ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną. Przysługuje Państwu również stypendium szkoleniowe. Zasady ubiegania się o wsparcie będą określone w regulaminie.

Zapytanie ofertowe.

Wstępne wyniki rekrutacji – listy rankingowe.
Przedstawiamy Państwu listy rankingowe (w pliku pdf) po wszystkich etapach rekrutacji
(przed odwołaniami):

Procedura odwoławcza opisana jest w punkcie 10 regulaminu rekrutacji.

Zgodnie z regulaminem rekrutacji, każdemu kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od oceny Komisji Rekrutacyjnej.

Odwołanie powinno być dobrze uzasadnione i uargumentowane, należy wskazać z jaką oceną Kandydat się nie zgadza – odwołanie przysługuje tylko od jednego z etapów rekrutacji. Oceny wraz z uzasadnieniem wydawane są (preferowany sposób: wysłanie ich e-mailowo) na wniosek osoby chcącej złożyć odwołanie.

Odwołanie może zostać odrzucone, jeśli nie zostanie dobrze uzasadnione. Ponowna ocena zostanie przeprowadzona przez innych członków Komisji. Obowiązuje zasada, że ocena wyższa jest wiążąca.

Jedynym dokumentem przekazanym do dalszej oceny, w przypadku odwołania od oceny merytorycznej (I etap) będzie złożony uprzednio formularz rekrutacyjny; żadne dodatkowe uzasadnienia nie będą brane pod uwagę. W przypadku odwołań od rozmowy rekrutacyjnej
z doradcą zawodowym (II etap), nowe rozmowy zostaną przeprowadzone z innym doradcą zawodowym.

Na złożenie odwołania Kandydat ma trzy dni robocze od opublikowania list. Oznacza to, że pierwszym dniem roboczym jest wtorek, 15.01.2019r., a ostatnim dniem roboczym na złożenie odwołania jest czwartek 17.01.2019r., do godziny 15:00. Prosimy o jak najszybsze składanie odwołań, co pozwoli sprawniej przeprowadzić całą procedurę.

Odwołanie można złożyć osobiście, wysłać pocztą/kurierem (liczy się data wpływu, nie nadania) lub przesłać mailowo na adres biuro@ekologicznybiznes.eu. W przypadku wysłania w wersji elektronicznej, prosimy zamiast podpisu napisać imię i nazwisko w elektronicznej wersji odwołania.

Szanowni Państwo,
Poniżej publikujemy wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych.

Informujemy, że w dniach 24.12.2018r. do 02.01.2019r. biuro projektu będzie nieczynne.

Zamknięcie naboru formularzy.

Informujemy, że w związku z osiągnięciem 65 zgłoszeń formularzy do projektu  kończymy nabór wniosków  w dniu 20.12.2018r. godz. 15.00. Formularze, które wpłyną do biura projektu po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Ogłoszenie o naborze formularzy rekrutacyjnych do projektu.

Informujemy, że w zakładce dokumentacja, zostały opublikowany regulamin rekrutacji wraz z załącznikami.  Nabór formularzy rozpocznie się w dniu 03.12.2018r. w godzinach od 11.00 do 16.00 i potrwa do 21.12.2018r. lub do wyczerpania limitu 65 formularzy.

Przypominamy, o spotkaniu informacyjnym, na którym będziemy omawiać warunki naboru i udziału w projekcie. Spotkanie odbędzie się  w dniu 29.11.2018r. o godzinie 15 w Art Inkubatorze przy ul. Tymienieckiego 3 w Łodzi, w Sali A218.

SPOTKANIE INFORMACYJNE.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w Łodzi ul. Tymienieckiego 3
(budynek Art. Inkubatora) 29.11.2018r. godzina 15.00.

05 Listopad 2018

EKOlogiczny biznes

Dla kogo projekt:

Osoby w wieku 30 i więcej lat , które są  bezrobotnymi lub biernymi zawodowo, mieszkają  na terenie województwa łódzkiego w gminach o niskim stopniu urbanizacji (DEGURBA 3) i zamierzają  prowadzić własne mikroprzedsiębiorstwo na terenie województwa łódzkiego…