Harmonogram

1 zadanie: Rekrutacja uczestników

Nabór formularzy rekrutacyjnych w biurze projektu od 03.12.2018r.
Spotkania informacyjne o projekcie 26-30.11.2018r.
Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych 21.12.2018r.
Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych 31.12.2018r.
Rozmowa z doradcą zawodowym 4-8.01.2019r.
Wstępne listy osób zakwalifikowanych do projektu 10.01.2019r.
Ocena odwoławcza 11-18.01.2019r.
Listy uczestników projektu i listy rezerwowe zaakceptowane przez WUP 28.01.2019r.

2 zadanie: Szkolenia związane z założeniem i prowadzeniem biznesu 29.01-09.02.2019.r.

3 zadanie: Doradztwo w przygotowaniu biznesplanu oraz doradztwo w sprawie bieżących zagadnień́ związanych z prowadzoną działalnością – 01.02-13.03.2019r.

4 zadanie: Komisja Oceny Biznesplanów

Nabór biznesplanów 14.03.2019r. do 20.03.2019r.
Ocena formalna biznesplanów 21.03.2019r.
Ocena ekspercka biznesplanów 14.03.2019r. do 29.03.2019r.
Wstępne listy 01.04.2019r.
Odwołania od oceny biznesplanów 01.04.2019r. do 08.04.2019r.
Publikacja list rankingowych oraz rezerwowych uczestników objętych 
wsparciem finansowym, zaakceptowane przez WUP – 24.04.2019r.

5 zadanie: Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe.

Rejestracja działalności gospodarczych w CEiDG przez uczestników objętych wsparciem finansowym 30.04.2019r.
Podpisywanie umów o przyznanie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczych 30.04.2019r.
Wypłata dotacji 30.04.2019r.
Wystawianie zaświadczeń de minimis 30.04.2019r.
Kontrole u uczestników, którzy otrzymali wsparcie finansowe w projekcie 01.08.2019 – 30.09.2019r.
Bieżąca weryfikacja rozliczeń wydatkowania dotacji i wsparcia pomostowego 01.05-30.04.2020r.
Wypłata wsparcia pomostowego – pierwsze 6 miesięcy(do kwoty 2100 zł/msc) 01.05-31.10.2019r.
Wypłata wsparcia pomostowego – kolejne 6 miesięcy (do kwoty 1100 zł/msc) 01.11-30.04.2020r.