Harmonogram

1 zadanie: Rekrutacja uczestników

Nabór formularzy rekrutacyjnych w biurze projektu od 03.12.2018r.
Spotkania informacyjne o projekcie 26-30.11.2018r.
Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych 21.12.2018r.
Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych 31.12.2018r.
Rozmowa z doradcą zawodowym 4-8.01.2019r.
Wstępne listy osób zakwalifikowanych do projektu 10.01.2019r.
Ocena odwoławcza 11-18.01.2019r.
Listy uczestników projektu i listy rezerwowe zaakceptowane przez WUP 28.01.2019r.

2 zadanie: Szkolenia związane z założeniem i prowadzeniem biznesu 29.01-09.02.2019.r.

3 zadanie: Doradztwo w przygotowaniu biznesplanu oraz doradztwo w sprawie bieżących zagadnień́ związanych z prowadzoną działalnością – 01-28.02.2019r.

4 zadanie: Komisja Oceny Biznesplanów

Nabór biznesplanów 01-07.03.2019r.
Ocena formalna biznesplanów 08.03.2019r.
Ocena ekspercka biznesplanów 11-22.03.2019r.
Wstępne listy 26.03.2019r.
Odwołania od oceny biznesplanów 27.03-01.04.2019r.
Publikacja list rankingowych oraz rezerwowych uczestników objętych wsparciem finansowym, zaakceptowane przez WUP –
19.04.2019r.

5 zadanie: Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe.

Rejestracja działalności gospodarczych w CEiDG przez uczestników objętych wsparciem finansowym 30.04.2019r.
Podpisywanie umów o przyznanie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczych 30.04.2019r.
Wypłata dotacji 30.04.2019r.
Wystawianie zaświadczeń de minimis 30.04.2019r.
Kontrole u uczestników, którzy otrzymali wsparcie finansowe w projekcie 01.08.2019 – 30.09.2019r.
Bieżąca weryfikacja rozliczeń́ wydatkowania dotacji i wsparcia pomostowego 01.05-30.04.2020r.
Wypłata wsparcia pomostowego – pierwsze 6 miesięcy(do kwoty 2100 zł/msc) 01.05-31.10.2019r.
Wypłata wsparcia pomostowego – kolejne 6 miesięcy (do kwoty 1100 zł/msc) 01.11-30.04.2020r.